RELEASE: 25 Vietnamese, AAPI, community groups condemn OC officials’ failure to defend immigrant, refugee human rights

FOR IMMEDIATE RELEASE
Monday, August 5, 2019
PDF Version: English | Vietnamese

CONTACT: tracy@vietrise.org 

TWO DOZEN VIETNAMESE, ASIAN AMERICAN, AND COMMUNITY GROUPS CONDEMN ORANGE COUNTY OFFICIALS FOR FAILING TO DEFEND IMMIGRANT AND REFUGEE HUMAN RIGHTS

Little Saigon, Orange County, CA On Monday afternoon, a broad coalition of Orange County Vietnamese, Asian American, student, immigrant and civil rights organizations denounced local Vietnamese elected officials, Board of Supervisors member Andrew Do and Westminster Mayor Tri Ta, for failing to take action to defend the human rights of immigrant and refugee communities.  The letters follow a march and rally attended by more than 300 community members held last week in Westminster city to call on the local officials to “Bring Human Rights Home.”

The letters blasts the Vietnamese elected officials, who are themselves immigrants and refugees, for siding with the demands of a known white nationalist hate group, FAIR, that helped orchestrate attacks against California laws that limit the use of local and state resources for immigration enforcement.  The OC Board of Supervisors was one of only two county boards that voted to join former U.S. Attorney General Jeff Session’s lawsuit against California.  The letter reads in part,

“The Vietnamese, refugee, and immigrant communities in Orange County benefit from these state laws that protect our dignity, our human rights, and we expected our officials to protect the laws that make us safe. We consistently showed up to [public] meetings to make this message clear. Instead, you sided with Trump, and turned your back on us.”

The 25 organizations that signed the letters represent mental health, services, youth, and healthcare groups that serve immigrant, refugee, Vietnamese, Asian American, and working families in Orange County.  The letter urges Supervisor Do and Mayor Ta to stand up for human rights by condemning immigrant concentration camps, ICE raids, and white nationalist hate groups, and passing a resolution that supports and upholds the California Values Act, the state’s sanctuary law.

Read the full letters here: Westminster City Council; OC Board of Supervisors.

 ###


 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Monday, August 5, 2019
PDF Version: English | Vietnamese

Xin Vui Lòng Liên Lạc: tracy@vietrise.org

HAI MƯƠI BỐN TỔ CHỨC NGƯỜI VIỆT, NGƯỜI MỸ GỐC Á, VÀ CÁC HỘI CỘNG ĐỒNG KÊU GỌI CÁC DÂN CỬ ĐỊA PHƯƠNG GỐC VIỆT ỦNG HỘ NHÂN QUYỀN CỦA DÂN NHẬP CƯ VÀ NGƯỜI TỊ NẠN  

Little Saigon, Orange County, CA – Vào chiều thứ hai các tổ chức gồm người Việt, người Mỹ gốc Á, các sinh viên, người nhập cư và các tổ chức nhân quyền tố cáo Giám Sát Viên Andrew Đỗ và Thị Trưởng Trí Tạ, vì họ đã không bảo vệ nhân quyền của người nhập cư và người tị nạn. Các tổ chức đã viết một bức thư tố cáo các dân cử địa phương gốc Việt sau một cuộc biểu tình ở thành phố Westminster với hơn 300 thành viên cộng đồng kêu gọi các dân cử địa phương phải “Mang Về Nhân Quyền”. 

Bức thư này tố cáo những dân cử địa phương gốc Việt đã ủng hộ nhóm FAIR. Nhóm ấy là tổ chức Chủ nghĩa dân tộc da trắng đã dàn xếp các cuộc tấn công chống lại luật pháp California hạn chế việc sử dụng các nguồn lực địa phương và tiểu bang để thực thi di trú. Hội Đồng Giám Sát Orange County là một trông số hai Hội Đồng Giám Sát ở tiểu băng Califoria đã tham gia vụ kiện chống lại California của cựu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Bức thư này nói,  

“Nhân quyền của các cộng đồng người Việt, người tị nạn, và người nhập cư ở Orange County được bảo vệ bởi các chính sách của tiểu băng California. Các dân cử địa phương phải ủng hộ các chính sách ấy để bảo vệ sự an toàn của chúng ta. Chúng tôi đã tham dự các cuộc họp công cộng để khuyên các dân cử địa phương về vấn đề này nhưng họ đã phớt lờ.” 

Các tổ chức đã ký vào bức thư này đại diện hai mươi lăm nhóm trong các lĩnh vực khác nhau ở Orange County. Bức thư này khẩn cầu Giám Sát Viên Andrew Đỗ và Thị Trưởng Trí Tạ phải bảo vệ nhân quyền bằng cách tố cáo các trại tù, ICE bố ráp, và các nhóm Chủ nghĩa dân tộc da trắng. Tiếp theo họ nên thông qua một nghị quyết để ủng hộ luật sanctuary “California Values Act”.

Xin đọc bức thư ở đây: Westminster City Council; OC Board of Supervisors

###

 

You May Also Like…

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Little Saigon Becomes Hub of Cross-Cultural Pro-Sanctuary Activism | OC Weekly - […] rights, and we expected our officials to protect the laws that make us safe,”  the Aug. 5 letter submitted by…

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OUR MISSION

VietRISE advances social justice and builds power with working-class Vietnamese and immigrant communities in Orange County. We build leadership and create systemic change through organizing, narrative change, cultural empowerment, and civic engagement.

VietRISE is fiscally sponsored by Tides Center, a 501(c)(3) nonprofit organization.

CONTACT US

general@vietrise.org

(714) 589-5496

14351 Euclid St. #1M, Garden Grove, CA 92843