Tuyên Bố Của VieRISE Về Việc Người Tị Nạn Việt Nam Cũ Mới Được Bổ Nhiệm Làm Giám Đốc Cơ Quan Thực Thi Di Trú Và Hải Quan (ICE)

Tuyên Bố Của VieRISE Về Việc Người Tị Nạn Việt Nam Cũ Mới Được Bổ Nhiệm Làm Giám Đốc Cơ Quan Thực Thi Di Trú Và Hải Quan (ICE)

XIN PHỔ BIÊN // PDFEnglish: Tại Đây Thứ Ba, Ngày 25 Tháng 8, Năm 2020Liên Lạc: Vincent Tran, vincent@vietrise.org  Tuyên Bố Của VieRISE Về Việc Người Tị Nạn Việt Nam Cũ Mới Được Bổ Nhiệm Làm Giám Đốc Cơ Quan Thực Thi Di Trú Và Hải Quan (ICE)“Nếu Phạm còn lòng trung...
VietRISE Statement on Newly Appointed Former Vietnamese Refugee as Director of Immigration and Customs Enforcement (ICE)

VietRISE Statement on Newly Appointed Former Vietnamese Refugee as Director of Immigration and Customs Enforcement (ICE)

FOR IMMEDIATE RELEASE // PDF hereTuesday, August 25, 2020Contact: Allison Vo, allison@vietrise.org  VietRISE Statement on Newly Appointed Former Vietnamese Refugee as Director of Immigration and Customs Enforcement (ICE)“If Pham has any loyalty left to refugees, he...