VietRISE là gì?


VietRISE là hội phi lợi nhuận giới trẻ. VietRISE thúc đẩy công bằng xã hội cho các cộng đồng người nhập cư và người Việt có thu nhập thấp ở Orange County. Chúng tôi tạo ra sự biến đổi và thay đổi chính quyền qua công việc tổ chức, đổi mới quan niệm xã hội, trao quyền văn hóa và sự tham gia của công dân. 

 

 

Quỹ trợ cấp này là gì


VietRISE Quỹ Cứu Trợ Cộng Đồng Người Nhập Cư COVID-19 sẽ hỗ trợ $800 cho mỗi người Việt ở Orange County không có giấy và đang đối mặt với khó khăn tài chính bởi dịch cúm COVID-19 tờ. 

Ước tính có khoảng 15,000 người nhập cư Việt Nam không có giấy tờ tại Quận Cam. Quỹ sẽ được ưu tiên người nhập cư Việt Nam chưa nhận được bất kỳ cứu trợ nào của tiểu bang hoặc liên bang cho COVID-19.

Chúng tôi hy vọng sẽ kết nối những người nộp đơn với các chương trình hoạt động bảo vệ quyền của người nhập cư và mạng lưới cộng đồng trong tương lai gần để xây dựng mối quan hệ giữa người nhập cư Việt Nam và các cộng đồng di dân khác ở Quận Cam, và tạo ra sự thay đổi chính sách và hệ thống trong Quận và tiểu bang trao quyền cho người nhập cư và người tị nạn.

Quỹ có bao nhiêu tiền?


Nếu quý vị được nhận cho tiền hỗ trợ quý vị sẽ được một thẻ tiền mặt Omni: 

 • $800 mỗi người
 • $1600 tổng cộng cho một gia đình 

Mỗi thẻ tiền mặt sẽ có $10 để trả chi phí ATM.

Ai có thể nộp đơn?


Quỹ trợ cấp này dành cho những người Việt tại Orange County không có giấy tờ nhập cư. Để đủ điều kiện nhận quỹ, applicants phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Là người Việt
 • Phải Có tình trạng di dân bị ảnh hưởng / không có giấy tờ:
  • Người nhập cư Việt Nam không có giấy tờ / bị ảnh hưởng
  • Người nhập cư với Thẻ xanh đã hết hạn
  • Sinh viên với thị thực sinh viên hoặc thị thực đã bị hết hạn
  • Người nhập cư Việt Nam bị ảnh hưởng bởi việc giam giữ và / hoặc trục xuất
 • Sống ở Orange County, California
 • Đã trải qua khó khăn tài chính trong đại dịch COVID-19 (ví dụ: mất thu nhập, tạm thời không làm việc, không có khả năng trả tiền thuê nhà, mất việc, v.v.)
 • Phải lớn hơn 18 tuổi 
 • Sự ưu tiên sẽ được dành cho các người nhập cư không có nhận được các chương trình trợ giúp khác. (ví dụ: Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Chương trình hỗ trợ những người nhập cư [DRAI], v.v.) 

Khoản tài trợ này chỉ được nhận một lần cho mỗi người. Tổng cộng hai lần cho một gia đình.      

Nếu quý vị không biết quý vị có đủ tiêu chuẩn để nhận được chương trình hỗ trợ, xin gọi số điện thoại (714) 242-4139 hoặc liên lạc Indigo Vu qua email cho indigo@vietrise.org.

Nguồn quỹ cứu trợ này đến từ đâu?


Quỹ cứu trợ mà VietRISE sẽ phân phối cho các thành viên cộng đồng thông qua quỹ của chúng tôi đến từ những nỗ lực gây quỹ mà chúng tôi nhận được từ các nhà tài trợ cá nhân và tổ chức thông qua Quỹ Hỗ Trợ Di Dân California (Tiếng Anh: CIRF).

Việc tài trợ thông qua Quỹ cứu trợ cộng đồng người nhập cư VietRISE COVID-19 đã được thực hiện phần lớn bởi sự nỗ lực không ngừng các thành viên cộng đồng không có giấy tờ và người nhập cư nhằm để cung cấp cứu trợ tài chính cho các thành viên cộng đồng không có giấy tờ của chúng tôi.

Quỹ xác minh và phân phối quỹ:


 

Cập Nhật


Từ tháng 5, năm 2021, chúng tôi không còn chấp nhận mẫu đơn cho chương trình này. 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi về công việc của chúng tôi, xin vui lòng gửi email tới general@vietrise.org hoạc gọi (714) 589-5496.

OUR MISSION

VietRISE advances social justice and builds power with working-class Vietnamese and immigrant communities in Orange County. We build leadership and create systemic change through organizing, narrative change, cultural empowerment, and civic engagement.

VietRISE is fiscally sponsored by Tides Center, a 501(c)(3) nonprofit organization.

CONTACT US

general@vietrise.org

(714) 589-5496

14351 Euclid St. #1M, Garden Grove, CA 92843